MARTANO - CALIMERA

SPECCHIA DEI MORI - SECLA TU DEMONIU

Posto su una zona d’altura all’esatto confine tra Calimera e Martano, un luogo ricco di leggende popolari è la Specchia dei Mori, un grande cumulo di pietre che, si dice, sia stato costruito dai Mori, ovvero degli esseri oscuri, per toccare il cielo e raggiungere gli Dei.
La denominazione in lingua grika Secla tu Demonìu, invece, vede questo ammasso roccioso come una creazione del Demonio che ha inserito al suo interno una gallina magica e i suoi pulcini d’oro.
Secondo le leggende popolari, ancora oggi di notte, si sentono i versi dei pulcini che sotto le pietre cercano la loro madre.

Situào apànu mìa chersàta ìsa-ìsa amèsa Kalimèra ce Martàna plùsio atsè kùntu palèo ène i Scèkla à ttus Mòru, èna kulùmi mèa asce lisària pu lèone ca stàsisa i mòru ca ti kànnane, pòkka kristianì anàpudi, pu nghizisane o ajèra na stasune tus Tèi.
I nomatimmà a linguèra grika Scela tu Demonìu, nvèce, torì tuo mazòma kònito kùndu mìa plàsi a tù Demonìu ca èvale c’èssu mìa òrnisa mmakàra me ta puddhàcia tunì sce krusàfi. Lèone ca nkora àrtena asce nìtta kùone tos fonò ta puddhàcia èci kàu ta lisària pu pane vriskonta ì mana.

continua il percorso

LITARÀ

LE QUATTRU PORTE